2023 Yılında Yöresel Hayvancılık İşletmelerine 6 Milyon 225 Bin Lira Destek Sağlandı

TARIM ve Orman Bakanlığı, 2023 yılında yöresel hayvancılık işletmelerine 6 milyon 225 bin lira destek sağlandığını açıkladı. Aile işletmelerinin projeleri, Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) tarafından desteklendi. İllerden gelen yeni taleplerle ilgili değerlendirmeler sürerken süt hijyeni konusunda 7 projeye hibe verildi.

PAYLAŞ

TARIM ve Orman Ba­kan­lı­ğı, 2023 yı­lın­da yö­re­sel hay­van­cı­lık iş­let­me­le­ri­ne 6 mil­yon 225 bin lira des­tek sağ­lan­dı­ğı­nı açık­la­dı.
Ba­kan­lık­tan ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre; aile iş­let­me­le­ri­nin pro­je­le­ri, Hay­van­cı­lık Genel Mü­dür­lü­ğü (HAY­GEM) ta­ra­fın­dan des­tek­len­di. Bu kap­sam­da; 2023 yı­lın­da Ba­lı­ke­sir, Te­kir­dağ, Aydın, İzmir, Ça­nak­ka­le, Edir­ne, Uşak, Sam­sun, Kas­ta­mo­nu, Af­yon­ka­ra­hi­sar, Ağrı ve Er­zin­can'dan 14 yö­re­sel proje de­ğer­len­di­ri­le­rek top­lam 6 mil­yon 225 bin li­ra­lık hibe des­te­ği sağ­lan­dı.
İller­den gelen yeni ta­lep­ler­le il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler sü­rer­ken süt hij­ye­ni ko­nu­sun­da 7 pro­je­ye hibe ve­ril­di.

Ba­lı­ke­sir Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü'nün 'Sağım Hij­ye­ni ve Ka­li­te­li Çiğ Süt Üre­ti­mi' büt­çe­si­ne 386 bin 370 lira, Te­kir­dağ Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü'nün 'Süt Sağım Hij­ye­ni Pro­je­si' büt­çe­si­ne 300 bin lira, Aydın Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü'nün 'Küçük Aile İşlet­me­le­rin­de Sağım Hij­ye­ni Eği­ti­mi Pro­je­si' büt­çe­si­ne 494 bin lira, İzmir Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü'nün 'Süt Sı­ğı­rı İşlet­me­le­rin­de Süt ve Sağım Hij­ye­ni­nin Art­tı­rıl­ma­sı Pro­je­si' büt­çe­si­ne 428 bin lira, Ça­nak­ka­le Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü'nün "Ça­nak­ka­le İlinde Süt Hij­ye­ni ve Meme Sağ­lı­ğı Pro­je­si' büt­çe­si­ne 450 bin lira, Edir­ne Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü'nün 'Süt ve Sağım Hij­ye­ni Pro­je­si' büt­çe­si­ne 143 bin 845 lira, Ba­lı­ke­sir Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü'nün 'Man­da­lar­da Sağım Hij­ye­ni ve Ka­li­te­li Çiğ Süt Üre­ti­mi Pro­je­si' büt­çe­si­ne 229 bin 528 lira des­tek ve­ril­di.
Ay­rı­ca, Uşak Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü'nün 'Ya­şa­sın Bu­za­ğı­lar Gül­sün Yüz­ler Pro­je­si'ne 320 bin lira, Sam­sun Bafra Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü'nün 'Bafra Sar­pın Köyü Arı Ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri­nin Kal­kın­dı­rıl­ma­sı Pro­je­si'ne 400 bin lira, Kas­ta­mo­nu Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü'nün 'Kas­ta­mo­nu Arı­cı­la­rı­nın Ana Arı İhti­ya­cı­nın İşlet­me­de Üre­til­me­si Pro­je­si'ne 564 bin 622 lira, Kas­ta­mo­nu Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü'nün 'Ana­do­lu Me­ri­no­su­nun Yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı Pro­je­si'ne 825 bin lira, Af­yon­ka­ra­hi­sar Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü'nün 'Da­mız­lık Bü­yük­baş Hay­van­lar­da Ve­rim­li­li­ği Art­tır­ma (Kız­gın­lık Tes­pi­ti) Pro­je­si'ne 640 bin lira, Ağrı Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü'nün 'Arı­lar Ya­şa­sın Hayat Ye­şer­sin Pro­je­si'ne 684 bin lira, Er­zin­can Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü'nün 'Da­mız­lık Bü­yük­baş Hay­van­cı­lık Mas­ti­tis Tes­pit Pro­je­si'ne 360 bin lira des­tek sağ­lan­dı.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN