Balıkesir'de Üniversiteliler deprem bölgesindeki öğrenciler için seferber oldu

Balıkesir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencileri, deprem bölgesindeki öğrenciler için kırtasiye malzemeleri topladı. Hazırlanan 60 adet kırtasiye kolisi Gaziantep'in Nizip İlçesindeki bir ilkokula gönderilecek.

PAYLAŞ

Bur­ha­ni­ye’de Uy­gu­la­ma­lı Bi­lim­ler Fa­kül­te­si Ban­ka­cı­lık ve Fi­nans Bö­lü­mü öğ­ren­ci­le­ri dep­rem böl­ge­sin­de­ki öğ­ren­ci­ler için se­fer­ler oldu. Öğ­ren­ci­ler, ha­zır­la­dık­la­rı 60 adet kır­ta­si­ye ko­li­si­ni Ga­zi­an­tep'in Nizip İlçe­sin­de­ki Zü­bey­de Fidan Sayın İlko­ku­lu­na gön­de­recek.

Ba­lı­ke­sir Üni­ver­si­te­si Bur­ha­ni­ye Uy­gu­la­ma­lı Bi­lim­ler Fa­kül­te­si­Ban­ka­cı­lık ve Fi­nans Bö­lü­mü öğ­ren­ci­le­ri Takım Ça­lış­ma­sı der­sin­de BUBFA Dep­re­min Gülen Yüz­le­ri adı al­tın­da ha­yır­lı bir pro­je­ye imza attı. Öğ­ren­ci­ler, es­naf­lar­dan top­la­dık­la­rı­nı kır­ta­si­ye mal­ze­me­le­ri­ni ko­li­le­re yer­leş­ti­rir­ken, önü­müz­de­ki gün­ler­de Ga­zi­an­tep'e gön­de­recek. Çan­ta­sın­dan, ka­le­mi­ne ve def­te­ri­ne kadar çe­şit­li kır­ta­si­ye mal­ze­me­le­ri­nin yer al­dı­ğı ko­li­ler özen­le ha­zır­lan­dı.
Pro­je­de görev al­mak­tan mutlu ol­du­ğu­nu an­la­tan Damla Ata­se­lim, " Kır­ta­si­ye mal­ze­me­le­ri­ni es­naf­lar­dan nakdi ve ayni yar­dım top­la­ya­rak yine dep­rem bö­le­sin­de­ki es­naf­lar­dan te­da­rik ettik. Bun­la­rı 60 öğ­ren­ci­ye gön­de­re­ce­ğiz. Çan­ta­la­rı­nı, kalem ku­tu­la­rı­nı, bo­ya­la­rı­nı cet­vel­le­ri­ni her şe­yi­ni te­da­rik ettik. On­la­rı pa­ket­le­dik ve bun­la­rı Dep­rem Böl­ge­sin­de­ki Ga­zi­an­tep'in Nizip il­çe­si­ne gön­de­re­ce­ğiz" dedi.
He­di­ye Kah­ra­man da, " Biz Fi­nans ve Ban­ka­cı­lık öğ­ren­ci­le­ri­yiz. Takım Ça­lış­ma­sı dersi için bu pro­je­yi ha­zır­la­dık. Pro­je­mi­zin amacı, dep­rem böl­ge­sin­de­ki ço­cuk­la­rı bir nebze olsun mutlu ede­bil­mek. Acı­la­rı­nı ha­fif­le­te­bil­mek. Bunun için bir çok spon­sor bul­duk. Kır­ta­si­ye mal­ze­me­le­ri­ni de dep­rem böl­ge­si ta­ra­fın­dan te­da­rik ettik. On­la­rın­da kal­kın­ma­sı­nı sağ­la­mak için. Pro­je­miz ge­re­ğin­ce ko­li­lerİ ha­zır­la­dık. Önü­müz­de­ki gün­ler­de gön­de­re­ce­ğiz" dedi. Öğ­ren­ci­le­ri teb­rik eden Dekan Prof. Dr. Meh­met Oğuz­han İlban ise, " Takım ça­lış­ma­sı dersi kap­sa­mın­da bu yılda yine fark­lı pro­je­ler­le bir araya gel­dik. Ban­ka­cı­lık ve Fi­nans Bö­lü­mü öğ­ren­ci­le­ri­miz­de BUBFA Dep­re­min Gülen Yüz­le­ri isim­li bir pro­je­yi ger­çek­leş­tir­di­ler. Dep­rem böl­ge­sin­de­ki minik kar­deş­le­ri­mi­zin be­lir­li ih­ti­yaç­la­rı­nı bu şe­kil­de kar­şı­la­ma­ya ça­lış­tı­lar. 60 tane öğ­ren­ci­mi­zin ol­du­ğu il­ko­kul­da­ki bir sı­nı­fın kır­ta­si­ye ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­lı­yo­ruz. Ha­zır­la­nan mal­ze­me­le­ri şimdi Ga­zi­an­tep Nizip'e gön­de­ri­yo­ruz. Ben bu an­lam­da takım ça­lış­ma­sı dersi kap­sa­mın­da bu pro­je­le­ri yü­rü­ten öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi, özel­lik­le bu has­sas konu ile il­gi­li ça­lı­şan öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi kut­lu­yo­rum. Teb­rik edi­yo­rum. Önü­müz­de­ki yıl­lar­da da pro­je­le­ri­miz bu şe­kil­de devam edecek" dedi.
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN