Balıkesir Üniversitesinde Geleneksel Okçuluk Salonu Açıldı

Öğrencilere faaliyetlerinde başarılar dileyen Rektör Oğurlu, kullanıma açılan salonun öğrenciler ve üniversite için hayırlı olması dileklerinde bulundu.

PAYLAŞ

Ba­lı­ke­sir Üni­ver­si­te­si Al­pars­lan Tür­keş Stad­yu­mun­da, ge­le­nek­sel ok­çu­luk ala­nın­da­ki fa­ali­yet­ler­de kul­la­nıl­mak üzere Ge­le­nek­sel Ok­çu­luk Sa­lo­nu açıl­dı. Ba­lı­ke­sir Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Yücel Oğur­lu da be­ra­be­rin­de Rek­tör Yar­dım­cı­la­rı Prof. Dr. Cev­det Av­cı­kurt, Prof. Dr. Murat Doğ­du­bay ve Prof. Dr. Fatih Satıl ile bir­lik­te sa­lo­nu zi­ya­ret ede­rek ger­çek­leş­ti­ri­len ça­lış­ma­lar hak­kın­da yet­ki­li­ler­den bilgi aldı.

Sağ­lık, Kül­tür ve Spor Daire Baş­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de fa­ali­yet gös­te­ren ve aka­de­mik da­nış­man­lı­ğı­nı Doç. Dr. Yasin Bay­ka­lır'ın yap­tı­ğı Ge­le­nek­sel Ok­çu­luk Top­lu­lu­ğu üye­le­ri ile de gö­rü­şen Rek­tör Oğur­lu ay­rı­ca top­lu­luk üyesi öğ­ren­ci­ler­le bir­lik­te sa­lon­da­ki he­def­le­re de­ne­me atış­la­rı ger­çek­leş­tir­di. Öğ­ren­ci­le­re fa­ali­yet­le­rin­de ba­şa­rı­lar di­le­yen Rek­tör Oğur­lu, kul­la­nı­ma açı­lan sa­lo­nun öğ­ren­ci­ler ve üni­ver­si­te için ha­yır­lı ol­ma­sı di­lek­le­rin­de bu­lun­du.
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN