'Biz Çok Oluyoruz'

Kepsut Belediye Başkanı İsmail CANKUL:'Birlik ve beraberlik olduğunda 'Biz Çok Oluyoruz'

PAYLAŞ

Kep­sut Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Can­kul Kep­sut Yerel Eylem Grubu Der­ne­ği­nin kadın plat­for­mun­da bu­lu­nan mer­kez ve kır­sal ma­hal­le­ler­den gelen ha­nım­lar ile bu­luş­tuk. Can­kul:”Ka­dın­la­rı­mız bir­lik­te daha da güç­lü­ler, biz on­la­rın her işin üs­te­sin­den gel­dik­le­ri bi­li­yo­ruz ve her daim yan­la­rın­da­yız. Hanım kar­deş­le­ri­miz­le bir bir is­ti­şa­re­ler­de bu­lun­duk, is­tek­le­ri­ni ve yap­mak is­te­dik­le­ri pro­je­le­ri din­le­dik. Şim­di­ye kadar ol­du­ğu gibi bun­dan sonra tüm ça­lış­ma­la­rı­na des­te­ği­mi­zi sür­dü­re­ce­ğiz. Biz on­la­rın ba­şa­rı­la­rın­dan gurur du­yu­yo­ruz, onlar da des­tek­le­ri­miz­den mem­nun. Her bi­ri­ne prog­ra­mı­mı­za ka­tı­lım­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür edi­yo­rum”dedi.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN