HASTA NAKİL ARACIYLA UYUŞTURUCU SEVKİYATI

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü son yılların en ilginç uyuşturucu operasyonuna imza attı.

PAYLAŞ
Youtube Kanalı VİDEO

Ba­lı­ke­sir Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Narkotik ve İstihbarat birimlerince, tepe lam­ba­sı yanan am­bu­lans­la uyuş­tu­ru­cu sev­ki­ya­tı yapan 3 kişi, nar­ko­tik po­li­si­nin nefes kesen ope­ras­yo­nuy­la gö­zal­tı­na alın­dı.
Nar­ko­tik kö­pe­ği Danga ise am­bu­lan­sın için­de va­li­ze zu­la­lan­mış uyuş­tu­ru­cu­la­rı kısa sü­re­de bul­ma­yı ba­şar­dı. O anlar sa­ni­ye sa­ni­ye gö­rün­tü­len­di.
Ba­lı­ke­sir Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Nar­ko­tik ve İstih­ba­rat bi­rim­le­rin­ce ya­pı­lan ça­lış­ma ne­ti­ce­sin­de Ba­lı­ke­sir’e yüklü mik­tar­da uyuş­tu­ru­cu madde ge­ti­re­ce­ği tes­pit edi­len şüp­he­li­le­rin kul­lan­dı­ğı hasta nakil ara­cı­na yö­ne­lik, de­dek­tör kö­pe­ği DAN­GAL’ın da ka­tıl­dı­ğı ope­ras­yon­da 9 kilo esrar mad­de­si, 1 adet ruh­sat­sız ta­ban­ca ve ta­ban­ca­ya ait şör­jör ele ge­çi­ril­di. Ger­çek­leş­ti­ri­len ope­ras­yon­da 3 kişi gö­zal­tı­na alın­dı. Tah­ki­kat devam edi­yor.
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN