Hırsızlık şüphelileri yakalandı

Marmara ilçesinde, geçen ay bazı yazlık konutlarda yaşanan hırsızlıkların faili oldukları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

PAYLAŞ

Jandarma ekipleri, yapılan araştırmalar ve istihbari çalışmalar sonucu şüphelilerin kimliklerini belirledi. Operasyon sonucu çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilirken, uyuşturucu madde ve malzemeler de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Avşa Adası Deniz Ma­hal­le­si Çift­lik mev­ki­sin­de 3 yaz­lık evin so­yul­ma­sı üze­ri­ne jan­dar­ma ekip­le­ri ha­re­ke­te geçti.
İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğın­ca oluş­tu­ru­lan özel ekip­ler, olay ye­rin­de yap­tık­la­rı araş­tır­ma­lar, ka­me­ra in­ce­le­me­le­ri ve is­tih­ba­ri ça­lış­ma­lar so­nu­cu şüp­he­li­le­rin B.B.A. (34), M.M. (46) ve M.Ç. (16) ol­du­ğu­nu be­lir­le­di.
Ope­ras­yon so­nu­cu gö­zal­tı­na alı­nan zan­lı­lar­dan B.B.A. ve M.M'nin ev, iş yeri ve ek­len­ti­le­rin­de ya­pı­lan ara­ma­lar­da yaz­lık ev­ler­den ça­lı­nan mal­ze­me­ler bu­lu­na­rak sa­hip­le­ri­ne tes­lim edil­di.
Ay­rı­ca, 6,85 gram esrar, 1,35 gram sen­te­tik uyuş­tu­ru­cu, esrar to­hu­mu, uyuş­tu­ru­cu içi­min­de kul­la­nı­lan iki payp ve filt­re mal­ze­me­ler ile has­sas te­ra­zi ele ge­çi­ril­di.
Gö­zal­tı­na alı­nan 3 şüp­he­li­nin jan­dar­ma­da­ki iş­lem­le­ri sü­rü­yor

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN