Jandarma Ekipleri Sürücülere Yardım Etti

Edremit ve Havran ilçelerinde dünden bu yana aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle Edremit-Yenice karayolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

PAYLAŞ

Jan­dar­ma ekip­le­ri, yolda kalan sü­rü­cü­le­re yar­dım ede­rek zin­cir takma iş­le­min­de yar­dım­cı oldu. Ed­re­mit Be­le­di­ye­si ise yolun açık tu­tul­ma­sı için ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­yor. Ed­re­mit ve Hav­ran il­çe­le­ri­nin yük­sek ke­sim­le­rin­de dün sabah sa­at­le­rin­de baş­la­yan kar ya­ğı­şı şid­de­ti­ni ar­tı­ra­rak devam edi­yor. Ba­lı­ke­sir'in Ed­re­mit ve Ça­nak­ka­le'nin Ye­ni­ce il­çe­si­ni bir­bi­ri­ne bağ­la­yan ka­ra­yo­lun­da kar ya­ğı­şı ve buz­lan­ma ne­de­niy­le sü­rü­cü­ler iler­le­mek­te güç­lük çe­ki­yor. Bir­çok araç kar ya­ğı­şı ve buz­lan­ma ne­de­niy­le yolda ka­lın­ca dev­re­ye jan­dar­ma ekip­le­ri girdi. Ed­re­mit İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­na bağlı tra­fik tim­le­ri yolda iler­le­mek­te güç­lük çeken va­tan­daş­la­ra zin­cir takma iş­le­min­de yar­dım­cı oldu. Ay­rı­ca ekip­ler zin­cir, kar las­ti­ği ol­ma­yan araç­la­ra da bu yol ke­si­min­de geçiş izni ver­me­di. Yolun açık tu­tul­ma­sı için Ed­re­mit Be­le­di­ye­si'ne ait iş ma­ki­ne­le­ri ise böl­ge­de ça­lış­ma­la­rı­na ara­lık­sız devam edi­yor. 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN