KISKIVRAK YAKALANDILAR

Terör operasyonunda 4 gözaltı

PAYLAŞ

Ed­re­mit’te  dü­zen­le­nen terör ope­ras­yo­nun­da, terör ör­gü­tü PKK/KCK'nın Su­ri­ye uzan­tı­sı PYD/YPG içe­ri­sin­de fa­ali­yet yü­rüt­tük­ten sonra Tür­ki­ye'ye giriş yapan 2 Su­ri­ye uy­ruk­lu şüp­he­li ile 11 yıl 3 ay ke­sin­leş­miş hapis ce­za­sı olan bir kişi gö­zal­tı­na alın­dı. Şüp­he­li­le­rin em­ni­yet­te­ki iş­lem­le­ri devam edi­yor.
Ed­re­mit il­çe­sin­de Te­rör­le Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü ve İstih­ba­rat Şube Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, terör ör­gü­tü PKK/KCK'nın Su­ri­ye uzan­tı­sı PYD/ YPG içe­ri­sin­de fa­ali­yet yü­rüt­tük­ten sonra Tür­ki­ye'ye giriş yapan 4 Su­ri­ye uy­ruk­lu­nun ya­ka­lan­ma­sı için ope­ras­yon dü­zen­le­di.
Ope­ras­yon­da ekip­ler ta­ra­fın­dan 4 şüp­he­li gö­zal­tı­na alın­dı.
Zan­lı­la­rın ev­le­rin­de 11 yıl 3 ay ke­sin­leş­miş hapis ce­za­sı ol­du­ğu tes­pit edi­len E.K. ile Tür­ki­ye'ye kaçak yol­lar­dan gir­di­ği ve ika­met kay­dı­nın ol­ma­dı­ğı be­lir­le­nen A.N. de ya­ka­lan­dı.
Şüp­he­li­le­rin em­ni­yet­te­ki iş­lem­le­ri sü­rü­yor.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN