Korkunç semptomlar!

Gözler tamamen beyazlaşıyor, beyin küçülüyor: İnsanlara yayılabilir

PAYLAŞ

Çin'de bilim in­san­la­rı­nın be­yi­ne sal­dı­ran bir mu­tant ko­ro­na­vi­rüs türü ya­rat­tı­ğı or­ta­ya çıktı. Fa­re­ler­de yüzde 100 öl­dür­me ora­nı­na sahip yeni vi­rü­sün in­san­la­ra da ya­yı­la­bi­le­ce­ği ak­ta­rı­lır­ken, gö­rü­nen semp­tom­lar ara­sın­da göz­le­rin ta­ma­men ka­rar­ma­sı ve bey­nin önem­li öl­çü­de kü­çül­me­si var.

Çin'deki bilim in­san­la­rı­nın fa­re­ler­de yüzde 100 ölüm ora­nı­na sahip yeni bir mu­tant ko­ro­na­vi­rüs türü üze­rin­de de­ney­ler yap­tı­ğı ifade edil­di. Da­ily­Ma­il'de yer alan ha­be­re göre, pan­go­lin­ler­de bu­lu­nan ve GX_­P­2V ola­rak da bi­li­nen Ko­vid-19 ben­ze­ri bir vi­rü­sü klon­la­dı­ğı ve fa­re­le­ri bu vi­rüs­le en­fek­te et­ti­ği be­lir­til­di.


GÖZ­LER TA­MA­MEN BE­YAZ­LA­ŞI­YOR VE BEYİN KÜ­ÇÜ­LÜ­YOR!

Araş­tır­ma için 8 fa­re­ye bu­laş­tı­rı­lan vi­rü­sün fa­re­ler­de hızlı kilo kaybı, yor­gun­luk ve göz­le­rin ta­ma­men be­yaz­laş­ma­sı gibi semp­tom­lar gös­ter­di­ği gö­rül­dü. Araş­tır­ma­cı­lar ke­mir­gen­le­rin be­yin­le­rin­de, ak­ci­ğer­le­rin­de, bu­run­la­rın­da, göz­le­rin­de ve nefes bo­ru­la­rın­da 'önem­li mik­tar­da' virüs buldu. De­ne­yin al­tın­cı gü­nün­de, ak­ci­ğer­ler­de­ki viral yük 'önem­li öl­çü­de azal­mış­tı' ancak hay­van­la­rın be­yin­le­ri kü­çül­müş­tü ve be­yin­le­rin­de 'ola­ğa­nüs­tü yük­sek' virüs se­vi­ye­le­ri vardı. Araş­tır­ma­cı­lar, 'En­fek­si­yo­nun iler­le­yen aşa­ma­la­rın­da­ki şid­det­li beyin en­fek­si­yo­nu, fa­re­ler­de ölü­mün temel ne­de­ni ola­bi­lir' dedi.
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN