UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK

Edremit'te jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda 9 gram metamfetamin, 1 adet av tüfeği, 1 adet cep telefonu ve 11 bin 280 TL ele geçirildi.

PAYLAŞ

Ba­lı­ke­sir İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğın­ca, uyuş­tu­ru­cu madde imal ve ti­ca­re­ti­ne yö­ne­lik ya­pı­lan is­tih­ba­ri ça­lış­ma­lar­da, Ed­re­mit il­çe­sin­de uyuş­tu­ru­cu madde imal ve ti­ca­re­ti suçu iş­le­di­ği tes­pit edi­len şüp­he­li­ye ait ika­met ad­re­si ve ara­cın­da ara­ma­lar ya­pıl­dı. Ara­ma­lar­da jan­dar­ma nar­ko­tik kö­pe­ği de kul­la­nıl­dı.
İcra edi­len ope­ras­yo­nel fa­ali­yet so­nu­cun­da, 9 gram me­tam­fe­ta­min, 1 adet av tü­fe­ği, 1 adet cep te­le­fo­nu ve 11 bin 280 TL suç­tan elde edi­len gelir ele ge­çi­ril­di. Olaya ka­rı­şan şüp­he­li ya­ka­la­na­rak gö­zal­tı­na alın­dı.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN