AK Parti Karesi İlçe Başkanı: 'Yerel seçimlere hazırız'

AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, mart ayında yapılacak olan yerel seçimlere hazır olduklarını belirterek, sandıklar, müşahitler ve avukatlarla seçime hazır olduklarını söyledi. Aka, seçimlerde hedeflerinin yüzde 60 oy almak olduğunu ifade etti ve muhalefeti eleştirerek, seçmenlerin değer yargılarıyla alay edildiğini söyledi.

PAYLAŞ

AK Parti Ka­re­si İlçe Baş­ka­nı Hakan Aka, mart ayın­da ya­pı­la­cak olan yerel se­çim­le­re hazır ol­duk­la­rı­nı ifade ede­rek, "San­dık­la­rı­mız­la, mü­şa­hit­le­ri­miz­le, avu­kat­la­rı­mız­la yarın seçim olsa biz ha­zı­rız" dedi.
AK Parti Ka­re­si İlçe Baş­ka­nı Hakan Aka, ya­pı­la­cak yerel se­çim­le­ri de­ğer­len­dir­di. He­der­le­ri­nin yüzde 60 ile san­dık­la­rı ka­zan­mak ol­du­ğu­nu ifade eden Baş­kan Aka, "Biz Ka­re­si teş­ki­la­tı ola­rak yö­ne­ti­mi­mi­zi kur­duk ve o gün­den bu güne aktif ve he­ye­can­lı şe­kil­de se­çim­le­re ha­zır­la­nı­yo­ruz. Ka­re­si'de he­ye­can var, bir­lik­te­lik var, be­ra­ber­lik var. Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan, ada­yı­mı­zı gös­ter­di­ği tak­tir­de biz onun ar­ka­sın­dan yü­rü­ye­ce­ğiz. Son seç­men sa­yı­sı henüz belli değil. 189 bine yakın seç­men sa­yı­mız var ki Ba­lı­ke­sir'in en büyük il­çe­si. Yüzde 60 ile ka­zan­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Be­le­di­ye­yi al­ma­ma şan­sı­mız yok. Ancak çı­ta­yı da yu­ka­rı çek­mek is­ti­yo­ruz" dedi.

Baş­kan Aka, söz­le­ri­ne şöyle devam etti: "San­dık­la­rı­mız hazır, mü­şa­hit­le­ri­miz hazır, avu­kat­la­rı­mız hazır. San­dık­la­ra sahip çı­kı­yo­ruz ama diğer cenah itici ve sal­dı­rı­cı bir şe­kil­de sahip çı­kı­yor. Seç­me­ni­miz mağ­dur ol­ma­sın di­ye­rek ve psi­ko­lo­jik baskı ku­rul­ma­sı­nı ön­le­mek için avu­kat­lar gö­rev­len­dir­dik. Yarın seçim var de­se­ler biz ha­zı­rız" dedi.
İsim ver­me­den mu­ha­le­fe­ti eleş­tir­di
Ka­re­si AK Parti İlçe Baş­ka­nı hakan Aka, mu­ha­le­fe­ti de isim ver­me­den eleş­tir­di. Aka, "Seç­me­ni kan­dır­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Kimse, in­san­la­rın duy­gu­la­rı ile de­ğer­le­ri ile oy­na­ma­ma­lı. Her­kes kimin ne ol­du­ğu­nu bi­li­yor. Ab­dul­lah Öca­lan'ı se­ven­le­rin bu­ra­da mil­li­yet­çi, mu­ha­fa­za­kar ol­ma­sı hoş değil. Bunu tas­vip et­mi­yo­ruz. Bu şe­kil­de bizim seç­men­le­ri­mi­zin değer yar­gı­la­rı ile adeta alay edi­li­yor" dedi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN