İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ustaoğlu Başkanlığında Yapıldı

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

PAYLAŞ

Güney Mar­ma­ra Kal­kın­ma Ajan­sı Top­lan­tı Sa­lo­nu’nda dü­zen­le­nen top­lan­tı­da gün­dem ge­re­ğin­ce; ya­tı­rım­la­rın ve sos­yo-eko­no­mik ge­liş­me­le­rin iz­len­me­si, ko­or­di­nas­yo­nu ile yerel ve böl­ge­sel kal­kın­ma ba­kı­mın­dan de­ğer­len­di­ril­me­si ya­pıl­dı. 2023 yı­lı­nın genel de­ğer­len­dir­me­si­nin de ya­pıl­dı­ğı top­lan­tı­da, 2024 yılı için ya­pı­lan ha­zır­lık­lar ve he­def­le­rin yanı sıra ön­gö­rü­len ted­bir­ler ve ya­tı­rım tek­lif­le­ri ile uy­gu­la­ma­la­rı olum­suz yönde et­ki­le­yen varsa so­run­la­rın gi­de­ril­me­si için çözüm ve gö­rüş­ler ak­ta­rı­la­rak fikir alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nul­du.

Top­lan­tı­da ya­tı­rım­cı kamu ku­ru­luş­la­rı ve yerel yö­ne­tim bi­rim­le­rin­ce ha­zır­la­nan Ya­tı­rım İcmal Ra­por­la­rı­nın in­ce­len­me­si ve Ya­tı­rım­cı Ku­ru­luş­la­rın İl Ya­tı­rım Sis­te­mi­ne (İLYAS) ak­tar­dık­la­rı ve­ri­ler üze­rin­den ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­ler­le il­gi­li bilgi ve­ril­di. Buna göre; Ara­lık 2023 sonu iti­ba­ri­ye 487’si kamu ku­ru­luş­la­rı­na, 159’u da Be­le­di­ye­le­re ait olmak üzere top­lam 646 pro­je­nin ol­du­ğu ve bun­lar­dan 231’inin ta­mam­lan­dı­ğı, 313’ün de ça­lış­ma­la­rın devam et­ti­ği, 21’ine çe­şit­li ne­den­ler­le henüz baş­lan­ma­dı­ğı kay­de­dil­di. Baş­la­na­ma­yan pro­je­le­rin ise 72’sinin ihale aşa­ma­sın­da ol­du­ğu ak­ta­rıl­dı.

Top­lan­tı­nın de­va­mın­da; kamu ku­ru­luş­la­rı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan 487 ya­tı­rım­dan 49’unun ulaş­tır­ma, 128’inin eği­tim, 118’inin tarım, 9’unun sağ­lık, 72’sinin ener­ji, 14’ünün tu­rizm, 9’unun ma­den­ci­lik, 46’sının ima­lat ve 41’inin ise diğer kamu hiz­met­le­ri (DKH) sek­tö­rün­de ol­du­ğu bil­gi­si ve­ril­di. Kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı ile be­le­di­ye­le­re ait 646 pro­je­ye ra­kam­sal de­ğer­le­ri­nin top­la­mı­na ba­kıl­dı­ğın­da proje be­de­li­nin 35,8 Mil­yar TL ol­du­ğu; 2023 yı­lın­da 9,2 Mil­yar TL öde­nek ay­rıl­dı­ğı, bu öde­nek­ten 4'üncü dönem iti­ba­riy­le 7 Mil­yar TL’nin har­ca­dı­ğı, 2023 so­nu­na kadar yıl­la­ra sâri proje için­de 5,3 Mil­yar TL har­ca­ma ile kü­mü­la­tif har­ca­ma mik­ta­rı­nın 12,3 Mil­yar TL ol­du­ğu pay­la­şıl­dı.

Top­lan­tı­da ay­rı­ca ya­tı­rım prog­ra­mın­da­ki pro­je­le­rin ön­gö­rü­len ter­min pla­nı­na göre ta­mam­lan­ma­sı, il­gi­li tüm kurum ve ku­ru­luş­la­rın ge­rek­li ko­or­di­nas­yon ve iş bir­li­ği içe­ri­sin­de ça­lış­ma­sı­nı ge­rek­ti­ği­ne vurgu ya­pıl­dı. İzleme ve de­ğer­len­dir­me­ler ile ko­or­di­nas­yon ge­rek­ti­ren ko­nu­lar­da hızlı bir bilgi akı­şı­nın sağ­lan­ma­sı öne­mi­nin altı çi­zil­di.

Top­lan­tı­nın de­va­mın­da il­gi­li ku­rum­la­rın tem­sil­ci­le­ri plan­la­nan, devam eden ve ta­mam­la­nan pro­je­ler­le il­gi­li bilgi veren birer sunum yap­tı­lar. Su­num­la­rın ar­dın­dan ku­rum­lar arası ko­or­di­nas­yo­nun sağ­lan­ma­sı için fikir alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nul­du. Ka­tı­lım­cı­lar ta­ra­fın­dan ya­tı­rım­lar­la il­gi­li varsa talep ve is­tek­ler dile ge­ti­ril­di.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN