''Vatandaşlarımızın doğumundan vefatına kadar hizmetlerindeyiz'

Başkan AKA, gıdadan çatıya, hasta yatağından engelli aracına kadar her konuda ellerinin Karesi'nin fakirinin, yoksulunun, ihtiyaç sahibinin üzerinde olduğunu yardımların sadece Ramazan ayında değil, yılın 12 ayında gerçekleştirildiğini söyledi.

PAYLAŞ

          Ka­re­si, eko­no­mi, tu­rizm ve şe­hir­leş­me açı­sın­dan hızla ge­li­şir­ken, sos­yal pro­je­ler­le Ka­re­si hal­kı­nın her ke­si­mi­ne do­kun­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­ten Baş­kan Hakan AKA, AK Be­le­di­ye­ci­li­ğin eli­nin her zaman il­çe­nin fa­ki­ri­nin, yok­su­lu­nun ve ih­ti­yaç sa­hi­bi­nin üze­rin­de ol­du­ğu­nu ifade etti.

        Baş­kan AKA, il­çe­de sos­yal hiz­met­le­re ve sos­yal pro­je­le­re büyük önem ver­dik­le­ri­ni, be­le­di­ye ola­rak Ka­re­si' de ya­şa­yan­la­rın do­ğu­mun­dan, ve­fa­tı­na kadar bir hiz­met ağını ken­di­le­ri­ne görev edin­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. AKA, "Ka­re­si deki yok­su­lun, fakir fu­ka­ra­nın evine sa­de­ce Ra­ma­zan ayın­da değil, yılın 12 ayın­da gıda des­te­ği ve­ri­yo­ruz. Bunu ya­par­ken de muh­tar­la­rı­mız­la, Sos­yal Yar­dım­laş­ma Vakfı ile uyum ve ko­or­di­ne­li ola­rak ça­lı­şı­yo­ruz. Sa­de­ce gıda değil el­bet­te, hemen hemen her ko­nu­da Ka­re­si hal­kı­nın des­tek­çi­si­yiz. Bir talep gel­di­ğin­de Sos­yal İşler Mü­dür­lü­ğü­müz o eve gi­de­rek ih­ti­yaç­la­rı be­lir­li­yor ve gi­der­mek için ça­lış­ma­la­ra baş­lı­yor. İnsa­nı­mı­zı aç ve açık­ta bı­rak­ma­mak için eli­miz­den gelen her türlü ça­lış­ma­yı yapma gay­re­tin­de­yiz" dedi.

Rek­lam et­me­den, in­cit­me­den

           Baş­kan AKA des­tek­le­ri­nin sa­de­ce gıda ile sı­nır­lı ol­ma­dı­ğı­nı da ifade ede­rek,  Ba­rın­ma ih­ti­ya­cı, çatı ona­rı­mı­na, ev eş­ya­sın­dan ya­ka­ca­ğa, hasta ya­ta­ğın­dan en­gel­li ara­cı­na kadar her türlü ih­ti­yaç­ta va­tan­da­şı­mı­zı yal­nız bı­rak­mı­yo­ruz. Ama el­bet­te be­le­di­ye ola­rak 'yar­dım­la­rın gizli olanı mak­bul­dür' an­la­yı­şıy­la ha­re­ket edi­yo­ruz. İhti­yaç sa­hi­bi in­san­la­rı­mı­za, on­la­rı asla rek­lam et­me­den, in­cit­me­den yar­dım ve des­tek­le­ri­mi­zi ulaş­tı­rı­yo­ruz. Bu şeh­rin fakir fu­ka­ra­sı, yok­su­lu, ih­ti­yaç sa­hi­bi bizim in­sa­nı­mız, on­la­ra des­tek olmak bizim ön­ce­lik­li gö­re­vi­miz" diye ko­nuş­tu.

Baş­kan AKA, şöyle devam etti:

         "Ta­ri­hi ve kül­tü­rel sos­yal ge­zi­ler­den, üc­ret­siz mes­lek edin­dir­me prog­ram­la­rı­na, en­gel­siz ya­şam­dan sıfır atık pro­je­le­ri­ne kadar geniş bir yel­pa­ze­de sos­yal pro­je­ler ger­çek­leş­tir­dik. ' Ka­re­si Sos­yal Kart'tan İHA Eği­tim kur­su­na kadar her biri, fark­lı ke­sim­le­re yö­ne­lik ih­ti­yaç­la­rı kar­şı­la­ma­yı amaç­lı­yor. Ay­rı­ca, üc­ret­siz eği­tim prog­ram­la­rı ve kurs­la­rı­mız ile va­tan­daş­la­rı­mı­zın ki­şi­sel ve mes­le­ki ge­li­şim­le­ri­ne katkı sağ­lı­yo­ruz."

"Her ha­ya­ta do­ku­nu­yo­ruz"

Baş­kan AKA, sos­yal pro­je­ler­le il­gi­li yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar­la il­gi­li şu bil­gi­le­ri verdi:

           "Evde Bakım Pro­je­le­ri­miz kap­sa­mın­da, 'Be­re­ket Bü­yük­le­ri­miz­de­dir' di­ye­rek, sos­yal vefa eki­bi­miz ara­cı­lı­ğıy­la yaş­lı­la­rı­mı­za ve ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ula­şa­rak, on­la­rın gün­lük ya­şam­la­rın­da des­tek olu­yo­ruz. Bu pro­je­ler­le, top­lu­mu­mu­zun her ke­si­mi­ne ulaş­ma­yı ve on­la­rın ha­yat­la­rı­nı ko­lay­laş­tır­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Her bir sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­si, il­çe­mi­zin sos­yal ya­pı­sı­nı güç­len­di­ri­yor ve Ka­re­si re­fa­hı­nı ar­tı­rı­yor. Bütün bu ça­lış­ma­la­rı­mız, il­çe­mi­zin her bir fer­di­ne do­kun­mak ve on­la­rın yaşam ka­li­te­le­ri­ni yük­selt­mek için ya­pıl­mak­ta­dır. AK Be­le­di­ye­ci­lik ola­rak, hal­kı­mı­zın ya­nın­da olmak, on­la­rın ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak ve on­la­ra hiz­met etmek bizim en büyük ön­ce­li­ği­miz­dir. Sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri­miz­le, Ka­re­si­li­le­rin ha­yat­la­rı­na olum­lu do­ku­nuş­lar yap­mak, on­la­rın gün­lük ya­şam­la­rı­nı iyi­leş­tir­mek ve ge­le­cek­le­ri­ne ya­tı­rım yap­mak için sü­rek­li çaba sarf edi­yo­ruz."

          31 MART 2024 Ta­ri­hin­de ya­pı­la­cak olan yerel se­çim­ler­de­de Büyük Şehir Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı­mız Yücel YIL­MAZ ve Ka­re­si Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı­mız ile bir­lik­te Ta­ri­hi bir oy ora­nıy­la YENİDEN  Ak Be­le­di­ye­ci­li­ği sür­dür­me­ye ve va­tan­daş­la­rı­mı­zın Do­ğum­dan Ölüme kadar geçen her sü­re­de yan­la­rın­da ol­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Dedi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN